ANTENN 2020

tar form som en pågående sorgesång, ett rituellt rum som upprättas i Gnestas gamla vattentorn. Evenemanget sker digitalt - lyssna via live webbradio på www.ljudtornet.org

 

från soluppgång lördag 29 augusti : 05:38

till solnedgång söndag 30 augusti : 19:54

= 38 timmar, 16 minuter = 2296 minuter

 

En gemensam konstnärlig gestaltning som skapas på plats, i relation till vattnets lokala kretslopp; källan, sjön, ån - med reningsverket - och de underjordiska ledningssystem som binder samman vattentornet med byggnaderna i samhället. I vattentemat återfinns även våra tårar, molnen och regnet och isen. Det uråldriga flödet, som genomströmmar allt levande.

.

   Sunrise River Reverberation         

Sonic Meditation & Field Recordings         

Anka Draugelates         

Helena Hildur W. / OrdSång Lab         

John Beck         

----!!Teknisk förseningar-----         

Björn Ola Lind         

Patrick Dallard         

Johanna Dahl         

Överflöde...         

Torbjörn Grass         

Tuomas Rounakari         

        Dido's Lament Collective Deconstruction         

Karin Lindström Kolterud         

Erik Peters         

Julia Adzuki         

Tomas Björkdal         

Katt Hernandez         

Absorbtion Hour & Sonic Meditation...         

transition to<-------   

         


19 hr Reflective Playback of receptive ACTION perhaps with ongoing layering              

          Sunset Closing Sonic Meditation              

Under sändningens gång

kommer konstnärerna att avlösa varandra, varje gång en ny timme börjar. Varje konstnär är fri att gestalta sin del i sorgesången - som curator, konstnär eller samarbetspartner. Vissa timmar reserveras för specifika samarbeten mellan olika konstellationer av konstnärer.

Det finns ingen plikt att “fylla ut tiden”; vi föreställer oss att sorgesången har en inneboende rytm, en andning likt vågornas slag mot stranden. Det kan uppstå tystnader mellan ljuden. Det kan höras viskningar, tårar och skratt..

Vi bjuder in er, som publik, att lyssna in i vattentornet - att vara närvarande på plats, genom hörselsinnet. Ibland kanske vi behöver flytta på utrustningen, öppna dörren ut mot gården, kanske rent av samtala.

Snarare än att genomföra en radiosändning med fokus på att “skicka ut”, så vill vi ta er med i ett lyssnande inåt. Vi bjuder också in er att ljuda tillsammans med oss, var ni än befinner er!


ANTENN 2020

takes shape as a durational lament, a ritual space we hold together in the water tower. Listen in via live web radio www.ljudtornet.org

 

from sunrise Saturday 29 August 5:38 CET

to sundown Sunday 30th August 19:54 CET

= 38 hours, 16 minutes = 2296 minutes

 

A collaboration on site, in relation to the local water systems; the spring, lake, rivulet (where the sewerage works is located) and all the plumbing underground that connects the houses and the water tower. In this theme of water is of course our tears, the clouds and ice, and flow. The ancient water that moves through all of life.

 

         Sunrise River Reverberation

         Sonic Meditation & Field Recordings

         Anka Draugelates

         Helena Hildur W. / WordSong Lab    

         John Beck

         ----Technical delays!!------

         Björn Ola Lind

         Patrick Dallard

         Johanna Dahl

         ...Overflow

         Torbjörn Grass

         Tuomas Rounakari

         Dido's Lament Collective Deconstruction    

          Karin Lindström Kolterud 

         Erik Peters

         Julia Adzuki

         Tomas Björkdal

         Katt Hernandez

         ...Absorbtion Hour & Sonic Meditation

   ------->transition to

 


              19 hr Reflective Playback of receptive ACTION perhaps with ongoing layering                  Sunset Closing Sonic Meditation    

          

      

During the broadcast 

each hour will begin with a different artist, who curates, performs or collaborates on their lament as they wish. Some hours reserved for collaborations with different constellations of artists.

We have no need to fill each hour; we imagine the space of an hour as having the rhythm of a breath, an inhalation, an exhalation of waves meet the shore. There may be silence in between, whispers, tears and laughter...

We invite you, the audience, to listen in to the water tower - to be present through the hearing sense. Sometimes we may need to move equipment, open the door outside, we might even have conversations.

Rather than conducting a formal radio broadcast focused on transmitting outward, we wish to invite you to listen inward with us. We also invite you to sound together with us, where ever you are!

arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support of:

Copyright @ All Rights Reserved