gästartister | guest artists

Aksel Striim (DK)

Aksel Striim är utbildad musiker vid Nordjyllands Musikkonservatorium i Danmark med cello som specialitet. Han har varit med och startat det legendariska vikingabandet Krauka, som fortfarande spelar och turnerar internationellt under sitt tjugoandra år.

Aksel är även musiker och kompositör i Teater Viva. Som partner i livet och konsten med Katrine Faber har han spelat och turnerat över stora delar av världen. Han spelar en myriad av flöjter – bland annat benflöjter och munspelsflöjter, som han gör själv, samt bygger stråkinstrument och blåsharpor.

Under hela sitt liv har Aksel arbetat med musik på många olika sätt. Som musiker och kompositör har Aksel fördjupat sig i improvisation och musikens ljud och rytmer interagerar ofta med naturen.

​​Aksel Striim is a trained musician at the North Jutland Music Conservatory in Denmark with cello as his specialty. He is a member of the legendary Viking band Krauka, which still plays and tours internationally during its twenty-second year. 

Aksel is also a musician and composer in Teater Viva. As a partner in life and art with Katrine Faber, he has played and toured over large parts of the world. He plays a myriad of flutes - including bone flutes and harmonica flutes, which he makes himself, as well as building string instruments and wind harps.

Throughout his life, Aksel has worked with music in many different ways. As a musician and composer, Aksel has immersed himself in improvisation and sounds and rhythms of music that often interact with nature.

Katrine Faber (DK)


Katrine Faber är skådespelerska, sångerska, röstartist, kompositör, berättare och konstnärlig ledare för Teater Viva i Danmark. Hon är utbildad som skådespelerska vid Istituto Di Arte Scenica i Italien och som sångerska och röstlärare vid The Roy Hart Centre i Frankrike och på Nadine George's Voice Studio International i England. Dessutom är hon utbildad psykoterapeut med inriktning på röst, kropp och mytologi.

Sedan 2015 arbetar Faber med Singing Our Place: ett nordiskt kors konstprojekt om människan, naturen och vår gemensamma framtid. Temat är kopplingar eller frånkopplingar mellan människa och natur. Sökande efter det mytiska, det vardagliga, det personliga och det universella i resonansen med oss ​​själva och vår livsmiljö. I Singing Our Place arbetar Faber med den mänskliga och mer än människans röst och kroppsljud och ljud från naturen i föreställningar, ljud- och videoinstallationer, konserter och samhälls pjäser.

Allt är ljud. Allt är ett ljudlandskap. Människokroppen är ett ljudlandskap. Jorden är en kropp av ljud. Att använda den mänskliga rösten på alla möjliga sätt i ljud och sånger och ljudlandskap Katrine utforskar nya vägar och dialoger inom och mellan människors, djurs och språket av vår livsmiljö.

Katrine Faber is an actress, singer, voice performer, composer, storyteller and artistic director of Teater Viva in Denmark. She is educated as an actress at Istituto Di Arte Scenica in Italy and as a singer and voice teacher at The Roy Hart Centre in France and at Nadine George`s Voice Studio International in England. In addition, she is an educated psychotherapist specialising in voice, body and mythology. 

Since 2015 Faber works with Singing Our Place: a Nordic cross art project about humans, nature and our common future. The theme is connections or disconnections between humans and nature. Searching for the mythic, the colloquial, the personal and the universal aspect in the resonance with ourselves and our living surroundings. In Singing Our Place Faber works with the human and more than human voice and body sounds and sounds from nature in performances, sound – and video installations, concerts and community plays. 

Everything is sound. Everything is a landscape of sound. The human body is a landscape of sound. The earth is a body of sounds. Using the human voice in all kinds of ways in sounds and songs and soundscapes Katrine is exploring new ways and dialogues within and between the languages of humans, animals and our living surroundings.

 

Torbjörn Grass


‘Jag arbetar som frilansande musiker. Komponerar, spelar och håller föredrag. Spelar konserter med egen musik, oftast på specialbyggda gitarrer. Framträder också med andra artister i olika konstellationer.

Har komponerat mycket musik för teater, komponerat en opera, en gruvmässa för svenska kyrkan, kammarmusik för att ta några exempel.

Jag har alltid varit intresserad av att placera musiken i ovanliga miljöer och har komponerat ett antal verk för industrimiljöer, gruvor och andra spännande platser. Ofta har jag uppfunnit musikinstrument och skapat ett antal ”musikaliska rum” där instrumenten har fått en given plats. Den senaste uppfinningen, grassofonen, styr elektromagneter som sitter på olika metallföremål (artefakter från industrimiljöer) och skapar toner i fem oktaver. Den kan även styra solenoider och elmotorer och skapa diverse effekter.

Grassofonen har varit en grund i olika utställningar och konserter sedan 2019: Avesta art 2019 – 2020, Koordinaten i Oxelösund 2019- 2020, Aha-festivalen på Chalmers i Göteborg 2021, Tekniska museet i Stockholm 2021, Västerås domkyrka 2021 och Länsmuseet i Västerås 2022 (Industrikväden 22/6 - 20/11 2022).’

'I work as a freelance musician. Composing, playing and giving lectures. Playing concerts with my own music, usually on specially built guitars. Also appearing with other artists in various constellations.

I have composed a lot of music for theatre, an opera, a ‘mining mass’ for the Swedish church and chamber music to take a few examples.

I have always been interested in placing music in unusual environments and have composed a number of works for industrial environments, mines and other exciting places. I have often invented musical instruments and created a number of "musical rooms" where the instruments are part of an installation. The latest invention, the grassophone, controls electromagnets sitting on various metal objects (artefacts from industrial environments) and creates tones in five octaves. It can also control solenoids and electric motors and create various effects.

The Grassophone has been a foundation in various exhibitions and concerts since 2019: Avesta art 2019 – 2020, the Coordinate in Oxelösund 2019- 2020, the Aha festival at Chalmers in Gothenburg 2021, the Technical Museum in Stockholm 2021, Västerås Cathedral 2021 and the County Museum in Västerås 2022 ( Industrikväden 22/6 - 20/11 2022).’

 

Kajsa Magnarsson


Kajsa Magnarsson tycker leken borde uppvärderas. Att vara seriös med sin musik och sitt uttryck står inte i motsats till att vilja ha roligt. Just nu vill hon ta det lite lugnt och därför har hon de senaste åren intresserat sig för nyandlig ljudestetik. Det kan ses som en ljudkonstens hötorgsakvareller eller som ett genialiskt grepp beroende på hur man är lagd. 

 

Magnarsson har ett band med Marta Forsberg, de gav nyligen ut den hyllade skivan Kompisitioner på Lamour Records. Hon har också ett pop-projekt tillsammans med Conny Nimmersjö som heter KC Baby. Kajsa Magnarsson har en kandidatexamen i komposition med inriktning ljudkonst från Högskolan för Scen och Musik.

Kajsa Magnarsson thinks play should be more valued. Being serious with your music and expression is not the opposite of wanting to have fun. Right now she wants to take it easy and therefore in recent years she has been interested in new spiritual sound aesthetics. It can be seen as a sound art watercolour or as an ingenious intervention depending on your preferences.

 

Magnarsson has a band with Marta Forsberg, they recently released the acclaimed album Kompisitioner on Lamour Records. She also has a pop project together with Conny Nimmersjö called KC Baby. Kajsa Magnarsson has a bachelor's degree in composition with a focus on sound art from the University of Performing Arts and Music.

 

Maria Nordsø Lundberg

Maria Nordsø Lundberg är en svensk/dansk skulptör, ljudkonstnär och sångerska, utbildad i Sverige, Danmark och Kina. Hennes huvudområden är röstimprovisation och fältinspelningar parallellt med teckningar och skulpturala formationer i hårt trä, glas och sten. Med ljud och skulpturer som kompass navigerar hon genom sina inre landskap befolkade av djuphavsvarelser, fossiler och mikrovärldar. Arbetar ofta i olika samarbeten, hennes verk har visats i Sverige och runt om i världen, såsom: Färgfabriken, Stockholm 2022(10) Memory & Voices: From inside to here | Facebook, X-Déconfit, Nice, Frankrike, 2020, Walking Festival of Sound, Detroit, Stockholm, 2019, International Biennale of Glass i Sofia, Bulgarien, 2017 eller Museum of New Art, Pärnu, Estland, 2015.

Maria Nordsø Lundberg is a Swedish/Danish sculptor, sound artist and singer, educated in Sweden, Denmark and China. Her main fields are voice improvisations and field recordings in parallel with drawings and sculptural formations in hard wood, glass and stone, working in long processes concerning deep sea creatures, fossils or micro worlds. Often working in different collaborations, her work has been shown in Sweden and around the world, such as: Färgfabriken, Stockholm 2022(10) Memory & Voices: From inside to here | Facebook, X-Déconfit, Nice, France, 2020, Walking Festival of Sound, Detroit, Stockholm, 2019, International Biennale of Glass in Sofia, Bulgaria, 2017 or Museum of New Art, Pärnu, Estonia, 2015.

 

GE.NS (UA)

GE.NS (Roman Hens) är en ukrainsk musiker, ljudkonstnär och ljuddesigner som arbetar inom det elektroniska experimentella, fria improvisations- och elektroakustiska området, främst med modulära syntar och fältinspelningar. Staden Sievierodonetsk föddes i östra Ukraina och flyttade sedan till Kiev och är nu baserad i Stockholm, Sverige. Som soloartist har Roman flera singelsläpp, och efter avslutade studier på EMS Stockholm jobbar han nu på ett komplett debutalbum.

Roman är också medlem i S.Nianio-bandet, det ukrainska folkprojektet Avant-folk, som framförde musik i Stuttgart (XCiTING festival), Warszawa (Nów Festival) och Kiev (Am I Jazz? Festival, Brave! Factory, Insha Osvita) scener.

foto: kirai gigs

GE.NS (Roman Hens) is a Ukrainian musician, sound artist, and sound designer working in the electronic experimental, free improvising, and electroacoustic field, primarily working with modular synths and field recordings. Born in Eastern Ukraine, the city of Sievierodonetsk then moved to Kyiv and is now based in Stockholm, Sweden. As a solo artist Roman has several single releases, and after finishing studies at EMS Stockholm now working on a full debut album.

Also, Roman is a member of the S.Nianio band, the Ukrainian folk Avant-folk project, which performed music in Stuttgart (XCiTING festival), Warsaw(Nów Festival), and Kyiv (Am I Jazz? Festival, Brave! Factory, Insha Osvita) scenes.

 

Juanma González

Juanma González (f. 1977, Madrid) är en konstnär baserad i Stockholm. Hans arbete kombineras experimentella och traditionella metoder - teckning, fotografi, platsspecifik installation, tillsammans med performance, konst intervention och att skapa vandringsleder. Gonsalez använder promenader som en metod för kunskap och 

konstproduktion. Han fick en MFA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2016, och är en av grundarna av det konstnärsdrivna kollektivet Flat Octopus.

Juanma González (b. 1977, Madrid) is an artist based in Stockholm. His work combines experimental and traditional practices - drawing, photography, site-specific installation, together with performance, art intervention and creating walking routes. Gonsalez uses walking as a method of knowledge and art production. He received an MFA from the Royal  Art Academy in Stockholm in 2016, and is a co-founder of artist-run collective Flat Octopus.

 

Katt Hernandez

Maverick violinist, improvisatör och kompositör - flyttade till Stockholm 2010. Hon har precis avslutat ett år långt residency med Skandia Teaterns före detta Wurlitzer-orgel i R1 före detta reaktorhallen på KTH, och har senast spelade i Lotte Ankers subhabitatprojekt, Elden ! orkester, Björn-Ola Lind, KAI EN, Rotem Geffen, Francesca Martí, Dennis Egberth Quintet och Drone Bow, samt en mängd andra plötsliga, spontana konfigurationer i rymden både kända och osannolika. Hon tar en doktorsexamen i musik från Lunds universitet, ett projekt med flera kompositioner, improvisationer, ljudinstallationer och skrifter om den Efemära staden, och hur fantasin är större än gentrifiering, hyperkapitalism eller andra banaliteter. Hennes verk har presenterats både lokalt och internationellt, på senare tid på Nordic New Music Days i Bodø, Copenhagen Jazz Festival, SuperDeluxe i Tokyo, Brooklyn Common i New York och på MuTeFest i Helsingfors. Innan hon lämnade USA var Katt en veteran från experimentella musikscener, Art Spaces och aktivist kretsar på östkusten, där hon arbetade med ett brett spektrum av musiker, dansare, dockspelare, filmskapare och andra artister. I klagosång söker hon nya modaliteter; i sorgesång den fortsatta vandringen; i ballader berättelsen som återstår; i märkliga psalmer ojordisk gemenskap med förlorat förflutet och alternativa framtider. "Och döden skall inte råda" (D. Thomas).

Maverick violinist, improvisor and composer - moved to Stockholm in 2010. She has just finished a year-long residency with the Skandia Theater's former Wurlitzer organ in the R1 former reactor hall at KTH, and has most recently played in Lotte Anker's subhabitat project, the Fire! orchestra, Björn-Ola Lind, KAI EN, Rotem Geffen, Francesca Martí, Dennis Egberth Quintet and Drone Bow, as well as a host of other sudden, spontaneous configurations in spaces both known and unlikely. She is earning a PhD in Music from Lund University, a project of multiple compositions, improvisations, sound installations and writings about the Ephemeral City, and how the imagination is Bigger than gentrification, hyper-capitalism or other banalities. Her work has been featured both locally and internationally, more recently at Nordic New Music Days in Bodø, Copenhagen Jazz Festival, SuperDeluxe in Tokyo, the Brooklyn Common in New York and at MuTeFest in Helsinki. Before leaving the U.S., Katt was a veteran of experimental music scenes, Art Spaces and activist circles on the east coast, where she worked with a vast array of musicians,dancers, puppeteers, film-makers and other artists. In lamenting she seeks new modalities; in dirges the onward walk; in ballads the story that remains; in strange hymns unearthly communion with lost pasts and alternative futures. "And death shall have no dominion" (D. Thomas).

 

Christina Knochenhauer


Christina Knochenhauer har som operasångerska gestaltat många av de stora koloraturrollerna – Nattens Drottning, Lucia, Olympia, Amina, Elvira m.fl., på både svenska som internationella scener. Under senare år har Christina framträtt vid konserter med opera-, kyrko- och romansrepertoar samt med medeltidsensemblen Amabile som hon grundade 1985. Christina har även under åren undervisat i solosång och coachat ensembler och körer.

As an opera singer, Christina Knochenhauer has portrayed many of the great roles - Queen of the Night, Lucia, Olympia, Amina, Elvira and others, on both Swedish and international stages. In recent years, Christina has performed at concerts with opera, church and romance repertoire as well as with the mediaeval ensemble Amabile, which she founded in 1985. Christina has also over the years taught solo singing and coached ensembles and choirs.

 

Brenda El Rayes


As a graduate from the Royal College of Music in Stockholm, Brenda mixes sounds, ideas, vocals, melodies and rhythms from the arabic sound world with the western sound world. In everything she does, whether producing music or DJ:ing, you’ll hear those two worlds collide.

As a graduate from the Royal College of Music in Stockholm, Brenda mixes sounds, ideas, vocals, melodies and rhythms from the arabic sound world with the western sound world. In everything she does, whether producing music or DJ: ing, you’ll hear those two worlds collide.

 

Nils Berg

Nils Berg har gjort sig känd för gränslösa samarbeten och en obändig kreativitet, både i Sverige och internationellt. Sen millenieskiftets början har han jobbat med musiker och konstnärer från vitt skilda världar - allt från Cullbergbaletten och Fatoumata Diawara till Jockum Nordström och Håkan Hellström. Ett tiotal skivor som bandledare, sago-podcasten ”I en stad”, filmprojekt och beställningsverk från Sveriges Radio - stickspåren är lika många som brokiga.

Nils Berg has made himself known for boundless collaborations and unbridled creativity, both in Sweden and internationally. Since the beginning of the millennium, he has worked with musicians and artists from widely different worlds - everything from the Cullberg Ballet and Fatoumata Diawara to Jockum Nordström and Håkan Hellström. A dozen records as a bandleader, the fairy tale podcast "In a city", film projects and commissioned works from Swedish Radio - the tracks are as many as variegated.

Helena Persson

Helena Persson, ljudkomponist och experimentell musiker, vars arbeten baseras på fältinspelningar från omvärlden och som ofta gestaltas som rumsliga, flerkanaliga och skulpturala installationer. Ljuden utgör ett fördjupat sätt att förstå och registrera omvärlden där detaljer, skiftningar, subtila och sköra ljud får ta plats eller krockas mot det industriella.

Helena Persson is a sound composer and experimental musician whose work is based on field recordings from the outside world, which is often portrayed as spatial, multi-channel and sculptural installations. The sounds constitute an in-depth way of understanding and registering the outside world where details, shifts, subtle and fragile sounds may take place or clash with the industrial.

Ljudtornet konstnärer | Ljudtornet artists

Tomas Björkdal

Tomas Björkdal är kompositör och ljuddesigner som arbetar med gränsöverskridande scenkonst, installationer, audio walks och performance, ljudkonst och konstfilm. Han utgår gärna från egna ljudinspelningar - ofta platsspecifika - som sedan bearbetas. Tomas har gått EMS’ tonsättarutbildning och är utbildad ljuddesigner vid Dramatiska Institutet (StDH). Han har bland annat gjort musik och ljuddesign till ett flertal uppsättningar på Stockholms Stadsteater, samt interaktiva föreställningar tillsammans med scenkonstkollektivet MOLD.

Tomas Björkdal är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Tomas Björkdal is a composer and sound designer who works with cross-border performing arts, installations, headphone-based performances, sound art and art film. He works mainly with his own recorded sounds, often site-specific which are then processed. Tomas has attended EMS composer training and is a trained sound designer at the Dramatic Institute (StDH). He has made music and sound design for several performances at Stockholm City Theater. Together with the performing arts collective MOLD, he creates interactive performances.

Tomas Björkdal takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

 

Julia Adzuki är konstnär och danspedagog. Hon arbetar med akustisk och poetisk resonans och skapar instrument, performances och upplevelser som väcker sinnena. Född och uppvuxen i Australien, emigrerade hon till Sverige 2003. Julia är certifierad lärare i rörelsepedagogiken Skinner Releasing Technique, och har en MA i koreografi med specialisering i performativa praktiker från DOCH / Stockholms Konstnärliga Högskola. Sedan 2009 har Julia ett pågående samarbete med Patrick Dallard som SymbioLab.


Hon arbetar nu med temat miljösorg, och känner vördnad för den transformerande kraften i att släppa skammen; att uttrycka, bevittna och anknyta på djupet med människor, platser och naturens element. Julia Adzuki är medinitiativtagare och ordförande för Ljudtornet och medlem i Ministeriet för Miljösorg.

Julia Adzuki


Julia Adzuki is an artist and dance educator working with acoustic and poetic resonance, creating instruments, performances and experiences that awaken the senses. Born and raised in Australia, she emigrated to Sweden in 2003. Julia is a certified teacher in the movement pedagogy Skinner Releasing Technique, and has an MA in choreography with specialization in New Performing Practices from DOCH / Stockholm University of the Arts. Since 2009 Julia has an ongoing collaboration with Patrick Dallard as SymbioLab.


She is currently working with environmental laments and is in awe of the transformative power of this practice, of releasing shame, of expressing, witnessing and connecting deeply, with people, places and the elements. Julia Adzuki is a co-initiator and chairperson of Ljudtornet and member of the Ministry of Environmental Grief. 

 

Erik Peters

Tonsättaren Erik Peters är något av en doldis i det svenska musiklivet. Under åren har han dock hunnit göra de mest väsensskilda projekt och samarbeten. Han har bland mycket annat komponerat orkestermusik för Radiosymfonikerna, samarbetat med improvisationsmusiker som Mats Gustafsson och John Butcher, lärt Teenage Engineerings robotkör att sjunga madrigaler och gjort ljudmusik till radiohörspelet "En kung lyssnar" som nominerats till både Ikarospriset och Prix Italia. Sedan 2017 medverkar han i den interdisciplinära projektplattformen Tvilling som arbetar med rumsliga och intermediala performance och installationer. Tillsammans med lutenisten Peter Söderberg har han sedan många år ett lågintensivt samarbete i en duo som framträder med olika kombinationer av knäppinstrument och elektronik. Erik Peters är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande. Just nu är han aktuell med verket "Skyltar och pilar" som spelas i Ljudbänken på Kulturhuset Stadsteatern.

Erik Peters is somewhat of a dark horse on the Swedish music scene. Over the years he has nevertheless been involved in the most diverse projects and collaborations. He has among many other things written orchestral music for the Swedish Radio Symphony Orchestra, collaborated with impro musicians such as Mats Gustafsson and John Butcher, taught the robot choir of Teenage Engineering to sing madrigals and created sound and music for the radio theatre play "En kung lyssnar", nominated for both the Ikaros award and Prix Italia. Since 2017 he is part of the interdisciplinary project platform Tvilling (Twin) that works with spatial and intermedial performance and installations. Together with lute player Peter Söderberg he pursues a low intensive collaboration around a duo performing on assorted plucked string instruments and electronics. Erik Peters takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening. Currently his piece “Skyltar och pilar” can be heard in Ljudbänken (The Sound Bench) at Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm.


 

Karin Lindström Kolterud

Karin Lindström Kolterud är yrkesverksam som pedagog och artist inom folksång med spetskompetens i den ålderdomliga röstliga locktekniken kulning som är förknippad med den nordiska fäbodtraditionen. Karin är kulande traditionsbärare efter sin norska släkt i Valdres. Hon har skogen som arbetsplats och använder kulningen som friskvård - som ett verktyg för närvaro i nuet genom det kraftfulla ljudet i kulningen.

Inför årets tema -ett mikro makro kosmos, utforskar Karin tornets akustiska ljudrymder med rösten som instrument. I samverkan med Aksel Striims flöjter och Katt Hernandez strängar.

Hon ingår även i Ljudtornets Ministeriet för Miljösorg samt är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Karin Lindström Kolterud is a professional educator and performer of folk singing with a speciality in the ancient herding call technique ‘kulning’, which is associated with the Nordic farmhouse tradition. Karin is a proud tradition bearer of her Norwegian family in Valdres. She has the forest as her workplace and uses kulning for health care - as a tool for presence in the present through the powerful sound of the herding call.

For this year's theme - a micro macro cosmos, Karin explores the tower's acoustic sound spaces with her voice as an instrument. In collaboration with Aksel Striim's flutes and Katt Hernandez's strings.

She is also part of Ljudtornet's Ministry for Environmental Grief and is involved in running the association Ljudtornet, which organises the sound art festival Antenn and other activities related to sound and listening.

 

Patrick Dallard

Patrick Dallard arbetar som konstnär och konstpedagog i Deep Listening. Han är utbildad vid Hola folkhögskola och The Center for Deep Listening vid Rensselaer Polytechnic Institute i Troy (New York State, USA). 

Patrick har ett pågående samarbete med Julia Adzuki sedan 2009, i form av SymbioLab. Det var också genom Julias projekt Styx Lament som Patrick först mötte sorgesången som konstform, då han deltog i denna kollektiva gestaltning av sorg i Tasmaniens hotade urskog.

Genom att skapa instrument utforskar Patrick ljud och dekomposition.

Patrick Dallard är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Patrick Dallard works as an artist and art educator in Deep Listening, which he studied at Hola folkhögskola and The Center for Deep Listening in Rensselaer, Troy N.Y.

Since 2009 Patrick has an ongoing collaboration with Julia Adzuki as SymbioLab, and first experienced the practise of lament through Julia’s Styx Lament project. Patrick participated in this collective lament in the threatened old-growth forest in Tasmania. He explores sound and decomposition through creating instruments. Patrick Dallard takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

Johanna Dahl

Johanna Dahl är utbildad i klassisk cello vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. I dag verkar hon som frilansande musiker och kompositör med stor genrebredd: klassiskt, folkmusik, experimentell improvisation, pop med mera. Johanna har medverkat i dans- och teateruppsättningar, bland annat på stadsteatrarna i Göteborg och Stockholm, samt arbetat med en rad fria teatergrupper. Hon arbetar för närvarande deltid som pedagog på Gnesta kulturskola, och är fast medlem i grupperna New Tide Orquesta och folkmusiktrion Krackel Kapell.

Johanna Dahl är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Johanna Dahl is educated in classical cello at the University of Stage and Music in Gothenburg. Today she has a wide range of genres as a freelance musician and composer: classical, folk music, experimental improvisation, pop etc. Johanna has participated in a number of dance and theater productions, including Stadsteatern in Gothenburg and Stockholm and worked with a number of independent theater groups. She works part-time as an educator at Gnesta Cultural School. Johanna is a regular member of the groups New Tide Orquesta and the folk music trio Krackel Kapell.

Johanna Dahl takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

 

Rolf Schuurmans

Rolf Schuurmans kommer från Nederländerna där han studerade skulptur på konsthögskolan i Tilburg på 90-talet. Redan då skapade han interaktiva skulpturer som också fungerade som instrument. Bland annat skapade han en mekanisk trummaskin som han bjöd in Ernst Reijseger att spela med. Han byggde en sfärisk, rullande scen med sitt band Forel och mickade upp musikkonservatoriets övningsrum där han skapade musik i realtid av vad som skedde parallellt när många musiker övade i ensamhet, vilket blev nya musikstycken i en svit kallad Plan B.  Han har även varit med i en grupp som gjorde utomhusföreställningar med eld, skrotskulpturer och musik runt omkring i Holland, arrangerat och skapat en flytande konst- och musikfestival på en pråm, haft konserter uppe i träd m.m. Att arbeta tvärvetenskapligt har alltid varit grunden i hans konstnärskap, och i samarbeten med andra konstnärer och musiker Under 14 år samarbetade han med Lisa Jeannin där de gjorde installationer och performance som ofta innehöll animerade filmer som de också gjorde musiken till.

Rolf Schuurmans är med och driver föreningen Ljudtornet som arrangerar ljudkonstfestivalen Antenn och andra aktiviteter kring ljud och lyssnande.

Rolf Schuurmans comes from the Netherlands where he studied sculpture at the Tilburg Academy of the Arts in the 90s. Already then, he created interactive sculptures that were also instruments. Among other things, a mechanical drum machine that he invited Ernst Reijseger to play with. He built a spherical rolling stage with his band Forel and micked up the music conservatory's rehearsal rooms where he created real-time music from what happened in parallel from many musicians' rehearsals in solitude that became new pieces of music in a suite called Plan B. He has also been in a company that did outdoor performances with fire, scrap sculptures and music around Holland, arranged and created a floating art and music festival on a barge, had concerts up in trees etc. Working interdisciplinary has always been the basis of his art and in collaborations with other artists and musicians. For 14 years he collaborated with Lisa Jeannin making installations and performances that often included animated films that together they also made the music for.

Rolf Schuurmans takes part in running the association Ljudtornet that arranges the sound art festival Antenn and other activities focusing on sound and listening.

Helena Hildur W.

Helena Hildur W. är utbildad som målare och tecknare på Konsthögskolan i Stockholm. Hon verkar i en lång och öppen hantverkstradition; hennes arbetsplats är där det osynliga möter det synliga. Hon har tillbringat mycket tid med barn och med gamla människor, och med människor som inte har talspråk - i måleriet övar hon sig att lyssna med ögonen. Helena har även arbetat med flerspråkig performance, och har ett särskilt intresse för

icke-hierarkiska praktiker inom lärande och forskning.

I Ljudtornet lägger hon in sina erfarenheter av att arbeta med ljus, språk och rumsgestaltning.

Helena Hildur W. is a visual artist, educated at the Royal Institute of Art in Stockholm - standing in open-ended tradition, in a place where the invisible and the visible meet and touch one another. In her understanding, painting is listening by eyesight. She has spent much of her time in children’s company, and with old people; also with people who, for some reason, do not speak. She has worked with installations and multilingual performances, and keeps a special interest in non-hierarchical learning and research practices. In Ljudtornet, Helena offers her artistic experience especially in working with light, language and space.

arrangeras av | arranged by:

med stöd av | with support from:

i samarbete med | in collaboration with:

Copyright @ All Rights Reserved